ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ (โครงการฉลามขาว) : 

Download รายละเอียด Portfolio ได้ที่นี่ : 

*** ระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ โครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา 2567 : 

*** ประกาศการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ โครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา 2567 : 

*** Download ใบสมัครโครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา 

2567 ได้ที่นี่ : 

 

#โครงการฉลามขาว 🦈
#โรงเรียนนายเรือ 🛳️⚓

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

"โครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา 2567"

โดยมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ต้องมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
- ภาคเรียนที่ 1 คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 และ
* มีคะแนนเฉลี่ยวิชาพื้นฐาน ดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.50
- วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.50
- วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.0
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
** ซึ่งการนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร คือ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

สิทธิประโยชน์ของนักเรียน "โครงการฉลามขาว" ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่าย ขณะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ กลุ่มประเทศยุโรป/ สหรัฐอเมริกา/ ออสเตรเลีย รวมทั้งได้รับการพิจารณา
ให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ กองทัพเรือต้องการ

*** สมัคร ทางไปรษณีย์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นโดยสามารถ/Download ใบสมัคร/ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www/rtna.ac.th หรือ http://www.admission-rtna.net หรือ เว็บไซต์กองทัพเรือ htps://www.navy.mi.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทท์ : 0 2475 3995, 2475 7435 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.ทุกวันราชการ หรือ email : admissionrtna@gmail.com

#มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพเรือ
#มาเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ
#ร่วมเครือนาวีจักยลปฐีไพศาล
#JoinTheNavytoseetheworld
#โครงการฉลามขาว
#นักเรียนนายเรือ

🛳️⚓🦈